150 اصطلاح | Idiom رایج انگلیسی که حتما باید بدونی!!! «بخش اول»

Sick and Tired

خسته شدم و حالم بهم خورد

Meaning/Usage: Used when you no longer enjoy something because you have done it too many times.

Explanation: it’s common to say, "I'm sick of it" or "I'm tired of it." Both of these are negative terms. If you have to do something again, it will either make you feel sick or tired because you do not enjoy it.

وقتی دیگه چیزی یا کاری برات لذت بخش نیست.(اون کار رو بیش از حد انجام دادی یا ی اتفاقی بیش از حد تکرار شده)
I’m sick of it یا I’m tired of it دو اصطلاح رایج و با بار منفی هستند. اگه قرار باشه کاری رو انجام بدی که تکراریه و دیگه هیچ لذتی برات نداره یا ی اتفاقی که عصبیت میکنه بارها تکرار شده میتونی از این اصطلاح استفاده کنی.


"I'm sick and tired of eating the same thing for lunch everyday."

"I'm getting sick and tired of this song. They play it way too often at this club."

"I'm sick and tired of listening to him nag all the time."

خسته شدم انقدر هر روز واسه ناهار همین غذا رو خوردیم.
دیگه داره حالم از آهنگ بهم میخوره. بیش از حد توی این کلاب پخشش میکنن.

خسته شدم(حالم بهم خورد) هر روز و هر وقت به غرغرکردناش گوش کردم.

Conversation:

A: "Where are you going for lunch today?"

B: "I don't know... how about a burger?"

A: "No. I eat that almost every day. I'm getting sick and tired of them."

B: "Let's go eat teriyaki then."

آ: برای ناهار کجا میری؟
ب: نمیدونم..... نظرت درباره برگر چیه؟
آ: نه. هر روز دارم همون و میخورم. خسته شدم ازش.
ب: پس بریم تریاکی بخوریم.(تریاکی یک نوع تکنیک پخت گوش با سس مخصوصه)


Other Common Sentences

"I'm getting sick of this phone. I think I'll buy a new one."

"I'm tired of the same routine. I need to find something new and different."

150 اصطلاح | Idiom رایج انگلیسی که حتما باید بدونی!!!

50 اصطلاح انگلیسی در محیط کار که اگه ندونی به مشکل میخوری!!!