Learn Speak Flexible

دوره های رایگان

50 اصطلاح انگلیسی در محیط کار که اگه ندونی به مشکل میخوری!!!

با اینکه اکثر دوره‌های زبان انگلیسی بر روی اصول اصلی دستور زبان | Grammar و واژگان | Vocabulary تمرکز دارند، اما تعداد کمی به اصطلاحاتی که یک مهاجر ممکن است در محیط کار بشنود، توجه می‌کنند. در اینجا 50 اصطلاح متداول انگلیسی آمریکایی که ممکن است در محیط کار به آن برخورد کنید و نحوه استفاده از آنها، آمده است: