150 اصطلاح | Idiom رایج انگلیسی که حتما باید بدونی!!! «بخش اول»

You've got to be kidding

شوخی میکنی! یا شوخیت گرفته!


Meaning/Usage: This is used when a true statement is ridiculous.
Explanation: "Kidding" is the same as joking. When a person hears something that is true, but it is not expected, the person will use this idiom to express that the statement is ridiculous.

کلمه kidding به معنی شوخیه.
وقتی انتظار حرفی یا اتفاقی رو نداری و با شنیدنش یا دیدنش شوک میشی از این اصطلاح استفاده میکنی، برای این که نشون بدی اون موضوع مسخره و دور از عقل هست.

A: "Hey Jared. Mom told me to tell you that you shouldn't stay out too late."
B: "You've got to be kidding me. I'm 30 years old."

آ: سلام جرد. مامان گفت بهت بگم که نباید تا دیروقت بیرون بمونی.
ب: شوخیت گرفته. سی سالمه ها.

A: "Patrick won the school election by two votes."
B: "He's not that popular how did this happen?"
A: "Nobody voted because they expected Jason to win."
B: "You've got to be kidding me."

آ: پاتریک با دو رای انتخابات رو برد. ( توی انتخابات برنده شد)
ب: همچینم محبوب نیست، چطور اینطور شد؟
آ: هیچکی رای نداد چون همه انتظار داشتن جیسون برنده بشه.
ب: شوخیت گرفته. (خیلی شوکه کننده و مسخرست)


Other Common Sentences
"I really hope you're wrong."
"Please tell me it ain't so."

اصطلاح بعدی | Sick and Tired