Learn Speak Flexible

50 اصطلاح انگلیسی محل کار

50 اصطلاح انگلیسی در محیط کار که اگه ندونی به مشکل میخوری!!!

/idioms-work

با اینکه اکثر دوره‌های زبان انگلیسی بر روی اصول اصلی دستور زبان | Grammar و واژگان | Vocabulary تمرکز دارند، اما تعداد کمی به اصطلاحاتی که یک مهاجر ممکن است در محیط کار بشنود، توجه می‌کنند. در اینجا 50 اصطلاح متداول انگلیسی آمریکایی که ممکن است در محیط کار به آن برخورد کنید و نحوه استفاده از آنها، آمده است: